ประเภทหลักสูตร หมวดการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 12:12 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หรือ Reliability Engineering มากขึ้นโดยเฉพาะในวงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หรือระบบทางวิศวกรรม แต่เนื่องจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือ อาจจะยังใหม่ต่อวงการการบำรุงรักษาของบ้านเรา ดังนั้นการอ้างอิงหรือการค้นคว้าจากตำราหรือเอกสารภาษไทยยังคงเป็นข้อจำกัด ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและการประยุกตใช้ในงานบำรุงรักษา จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จำเป็นต้องใช้หลักการความน่าเชื่อถือ ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง

หัวข้อในการอบรม

  • การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกราฟ
  • การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีคอมพิวเตอร์
  • ข้อกำหนดในการเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
  • การนำค่าพารามิเตอรไปใช้ในการพยากรณ์ความน่าเชื่อถือ

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สมภพ ตลับแก้ว
รองศาสตราจารย์ อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

  • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 26 ก.ค. - 26 ก.ค.

    จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน

    ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ