ประเภทหลักสูตร หมวดการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 12:12 น.

ในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หรือ Reliability Engineering มากขึ้นโดยเฉพาะในวงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หรือระบบทางวิศวกรรม แต่เนื่องจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือ อาจจะยังใหม่ต่อวงการการบำรุงรักษาของบ้านเรา ดังนั้นการอ้างอิงหรือการค้นคว้าจากตำราหรือเอกสารภาษไทยยังคงเป็นข้อจำกัด ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและการประยุกตใช้ในงานบำรุงรักษา จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จำเป็นต้องใช้หลักการความน่าเชื่อถือ ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง

หัวข้อในการอบรม

 • การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกราฟ
 • การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีคอมพิวเตอร์
 • ข้อกำหนดในการเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
 • การนำค่าพารามิเตอรไปใช้ในการพยากรณ์ความน่าเชื่อถือ

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สมภพ ตลับแก้ว
รองศาสตราจารย์ อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 14 มิ.ย. - 15 มิ.ย. จำนวนที่นั่ง 0 / 35 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.
 • รอบที่ 2 ปี 2565 วันที่ 22 ธ.ค. - 23 ธ.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 35 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:00 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ