ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม นิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 10:12 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 12 คน

ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่นำเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเข้ามาใช้งานร่วมกับระบบนิวเมติกส์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของวาสวต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 วงจร คือ วงจรไฟฟ้า และวงจรกำลังโดยจะลงลึกถึงเนื้อหาของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า อาทิเช่น สวิตซ์ปุ่มกด ลิมิตสวิตช รีดสวิตซ์ สวิตซ์ความดันรีเลย์ เชนเชอร์ ฯลฯ และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยลมอัด ประกอบไปด้วยโชลินอยด์วาสว วาสแบบต่าง ๆ กระบอกสูบ มอเตอร์ลม เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้าง หลักการทำงาน การอ่านและเขียนสัญลักษณ์ การออกแบบ การต่อวงจร และการต่อไช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อที่อบรม

  • เรียนรู้ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพื้นฐาน
  • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า
  1. อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
  2. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยลมอัด
  • การอ่านและการเขียนสัญลักษณ์ตามหลักสากล
  • การออกแบบและต่อวงจรโดยใช้ขอฟแวร์
  • การควบคุมการทำงานโดยตั้งเงื่อนไข
  • การควบคุมแบบ Direct control, Indirect control
  • และแบบ Sequence
  • ฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยชุดระบบนิวเมติกสไฟฟ้า

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ