ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ (CNC Turning machine)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:23 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 6 คน

การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษ:ในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรขีเอินซีสำหรับงานกลึงโลห:อัตโนมัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การควบคุมเครื่องจักร การผลิตชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ

หัวข้อที่อบรม

  • บทนำเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีการตัดเฉือนงานกลึง
  • ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
  • ฝึกเขียนโปรแกรมงานกลึงชีเอ็นชี
  • การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning)
  • การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง(CNC Turning)

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ