ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 15:54 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษ1 ด้านธุรกิจ ตลอดจนในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการสร้างเครือข่ายเครื่องจักรกับอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ การเชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานะการทำงานของโรงงานแบบเรียลไทม์พร้อมกับควบคุม จัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบ Cloud ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น I0T จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มพูนให้กับฝีมือแรงงานในศตวรรษที่ 21

หัวข้อฝึกอบรม

  • เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ชอฟแวร์ (TIA Portal)
  • การเขียนโปรแกรมด้วย Node-RED
  • เรียนรู้การเชื่อมต่อระหว่าง PLC เข้ากับ Node-RED
  • การแสดงสถานะต่าง ๆ ผ่าน Node-RED Dashboard
  • การต่อยอดกับระบบ SCADA/MES

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ