ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 10:01 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 12 คน

อุตสาหกรรมปัจจุบันมีการนำเอาระบบนิวเมติกส์มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้กับขั้นตอนสายการผลิตนั้น ๆ จึงทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบพื้นฐานของนิวเมติกส์ ตั้งแต่โครงสร้าง หลักการทำงาน การอ่านและเขียนสัญลักษณ์ การออกแบบ การต่อวงจร และการนำไปประยุกตใช้งานปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อที่อบรม

 • เรียนรู้ระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน
 • การผลิต การจ่ายและการปรับปรุงคุณภาพลมอัด
 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบนิวเมติกส์
 1. อุปกรณ์การทำงานในระบบนิวเมติกส์
 2. อุปกรณ์ควบคุมในระบบท่อทาง
 • การอ่านและการเขียนสัญลักษณ์ตามหลักสากล
 • การออกแบบและต่อวงจระบบนิวเมติกส์
 • การควบคุมแบบ Direct control, Indirect control
 • และแบบ Sequence
 • การตรวจสอบ แก้ไขจุดบกพร่องในวงจรนิวเมติกส์
 • ฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยขุดระบบนิวเมติกส์

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2566 วันที่ 01 พ.ย. - 03 พ.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 12 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ