ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ (CNC Milling machine)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:26 น.

การควบคุมเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นชีสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเครื่องกัดโลหอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การควบคุมเครื่องจักร การผลิตชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ

หัวข้อที่อบรม

  • บทนำเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีการตัดเฉือนสำหรับงานกัดด้วย CNC
  • ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
  • องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดเฉีอนโลห:
  • การปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Milling)
  • การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ(CNC Milling)

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

  • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 16 ส.ค. - 18 ส.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 10 คน
    ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ