ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติสำหรับ Industry 4.0

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:36 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้หุ่นยนต์เริ่มเป็นปัจจัยหลักในการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิตที่อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอันตรายต่อเครื่องจักรหรือผู้ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังมีความแม่นยำรวดเร็ว และทนต่อสภาพแวดล้อมกว่ามนุษย์ จึงถูกนำมาใช้แทนที่ และให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมดูแลดังนั้นหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติสำหรับ Industry 4.0 นี้ จึงมีความจำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงานในการนำไปใช้ควบคุมดูแล ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของหุ่นยนต์แต่ละประเภท
 • การควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน KUKA Panel
 1. การตั้งค่าพื้นฐานผ่าน KUKA Panel
 2. การทำงานแบบ Jog Operation
 • การควบคุมผ่าน PLC และ HMI
 1. การเขียนโปรแกรมโดยไข้ชอฟต์แวร์ IndraWorks
 2. การเขียนชุดคำสั่งด้วย FBD
 3. การเขียนแบบ Jog Operation
 4. การเขียน HMI โดยใช้ VH21

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 18 ธ.ค. - 20 ธ.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 10 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ