คณะผู้บริหารและบุคลากร

person avatar

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก วิสุทธิแพทย์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ
และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 2298

person avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ เพียรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 038 627 000 ต่อ 5600

person avatar

นักวิชาการศึกษา นางสาว ยุวดี วิบูลย์จันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

โทรศัพท์ 038 627 000 ต่อ 5601

person avatar

อาจารย์ ดร. อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม

person avatar

นักวิชาการศึกษา นางสาว ชลิดา รพีภัทระกุล

ผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

โทรศัพท์ 038 627 000 ต่อ 5603

person avatar

จ.บริหารงานทั่วไป นาย บุญบูรณ์ ศักดากัมปนาท

ผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการ
และอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038 627 000 ต่อ 5604

person avatar

วิศวกร นาย ภาณุพันธ์ ศรีสมบูรณ์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
และทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 038 627 000 ต่อ 5608