ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 16:15 น.

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีการนำระบบ RFID (Radio Frequency Identification)เข้ามาใช้งานในการตรวจสอบ ติดตาม และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของแท็กชิ้นงานหรือกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมเช่น PLC, HMI แล:ฐานข้อมูลในระบบ ทำให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นว่าคืออะไร มาจากที่ไหน มีจำนวนเท่าใหร่ หรือขั้นตอนของกระบวนการแต่ละช่วงใช้เวลาในการทำงานเท่าใหร่ ดำเนินการอย่างไร เพื่อง่ายต่อการนำไปคำนวณหาต้นทุนในการดำเนินการ อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้กระบวนการนั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อที่อบรม

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ RFID
  • โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบ RFID
  • การกำหนดค่า (configurations)
  • การอ่านและการเขียนข้อมูล
  • การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
  • การไข้งาน RFID ด้วย PLC Siemens SIMATIC ET 200SP
  • การไข้งาน RFID ร่วมกับ HMI Touch Screens

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

  • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 06 ต.ค. - 07 ต.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 15 คน
    ปิดการรับสมัคร เวลา 08:03 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ