ประเภทหลักสูตร หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 13:26 น.

เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

หัวข้อการอบรม

  • สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน
  • การจัดการมลพิษโรงงาน

สนใจสมัคร “ Click ”

รายชื่อทีมวิทยากร

คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ