ประเภทหลักสูตร หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 14:15 น.

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประจําโรงงานเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามประกาศ  ฉบับดังกล่าว  และต้องแจ้งขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม   จึงได้ดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากร    ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการบําบัดมลพิษของโรงงานให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

หัวข้อที่อบรม

  • สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน
  • การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด
  • เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ
  • ทฤษฎีการบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
  • เทคนิคการควบคุมระบบบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
  • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

สนใจสมัคร “ Click ”

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.ชำนาญ ทองมาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.พนิดา ปรารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ดร.ศุษิระ บุตรดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ดร.ชำนาญ ทองมาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.พนิดา ปรารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ดร.ศุษิระ บุตรดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ