ประเภทหลักสูตร หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

รายละเอียด

วันที่ 06 พ.ค. 2565
เวลา 16:07 น.

        หม้อน้ำจัดเป็นเครื่องจักรที่สำสำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และเป็น
เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินหากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้
งานและควบคุมตลอดจนการดูแลรักษาอย่างถูกวิ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนีอ ได้ตระหนักถึงอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้ทำ
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับหม้อต้มไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ จึงได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อในการอบรม

   - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
   - ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความภัยสำหรับหม้อน้ำ
   - น้ำสำหรับหม้อน้ำ
   - เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
   - หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
   - การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
   - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสี่อนำความร้อน

สนใจสมัคร “ Click ”

 

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ภาคเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ