ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ความรู้ในระบบเบรคทางด้านยานยนต์

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 10:01 น.

ไม่ว่าเทคโนโลยียานยนต์จะพัฒนาไปมากเพียงใด ระบบเบรกไนรถยนต์เป็นระบบที่มีความสำคัญมากระบบหนึ่ง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในระบบเบรกให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ของชิ้นส่วนต่าง ๆทั้งนี้หลักสูตรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จะเป็นหลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับระบบเบรกที่ใช้ระบบไฮดรอลิค(น้ำมันเบรก) และระบบนิวเมติกส์ (ลม) ซึ่งผู้อบรมจะได้เรียนรู้ทางภาคทฤษฎี และกาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้

 • หัวข้อในการอบรม
  องค์ประกอบหลักของระบบเบรก
  แรงที่เกี่ยวข้องกับการเบรก
  คุณสมบัติของน้ํามันเบรก
  ชิ้นส่วนภายในชุดส‹งแรงเบรก
  ลักษณะท่อเบรก
  ชิ้นส่วนภายในชุดรับแรงเบรก
  สาเหตุของการเสียหายของอุปกรณและการ

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.จิตกร กนกนัยการ
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ