ประเภทหลักสูตร หมวดการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบ

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 12:08 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หรือ Reliability Engineering มากขึ้นโดยเฉพา:ในวงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หรือระบบทางวิศวกรรม แต่เนื่องจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือ อาจจะยังไหม่ต่อวงการการบำรุงรักษาของบ้านเรา ดังนั้นการอ้างอิงหรือการค้นคว้าจากตำราหรือเอกสารภาษาไทยยังคงเป็นข้อจำกัด ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและการประยุกต์ช้ในงานบำรุงรักษา จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จำเป็นต้องใช้หลักการความน่าเชื่อถือ ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง

ข้อในการอบรมหัว

 • ความน่าเชื่อถือกระบวนการผลิต
 • ความน่าเชื่อถือของระบบแบบอนุกรม และแบบขนาน
 • High Level Redundancy และ Low LevelRedundancy
 • ความน่าเชื่อถือของระบบแบบผสม
 • การหาค่า MTTF ของระบบ (ชิ้นส่วนมีอัตราความเสียหายแบบคงที่)

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สมภพ ตลับแก้ว
รองศาสตราจารย์ อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 15 พ.ค. - 17 พ.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:30 น.
 • รอบที่ 2 ปี 2567 วันที่ 20 พ.ย. - 22 พ.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ