ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรที่คุณจะได้ฝึกและเรียนรู้
ในศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยอย่างมืออาชีพ

ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาบุคลากร กลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

ดูหลักสูตรทั้งหมด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรม

Loading...

การบริการของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

service image

Training & Development

บริการฝึกอบรมและพัฒนา

service image

Testing & Vertify

บริการทดสอบและตรวจสอบ