ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรที่คุณจะได้ฝึกและเรียนรู้ ในศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยอย่างมืออาชีพ

ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาบุคลากร กลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

ดูหลักสูตรทั้งหมด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรม

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัย

YouTube ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

คุณสามารถดูคลิปแนะนำหลักสูตรและคลิปอื่น ๆ ในช่องทางดังนี้ได้เลย

กดตรงนี้!

การบริการของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม