ประเภทหลักสูตร หมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 14:55 น.

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของ              ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประจําโรงงานเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามประกาศ  ฉบับดังกล่าว  และต้องแจ้งขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม   จึงได้ดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการบําบัดมลพิษของโรงงานให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

หัวข้อที่อบรม

  • สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน
  • ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • สนใจสมัคร “ Click ”

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ดร.พนิดา ปรารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
ดร.ชำนาญ ทองมาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
ดร.กฤตชัย แก้วสงวนวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ