ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ความรู้เกียวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC SIEMENS)

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 15:51 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ปัจจุบันสถานประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้น มีการนำ PLC มาใช้ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย ทงศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงเล็งเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โครงสร้าง หลักการทำงาน การไช้งาน PLC รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้นำไปประยุกตใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ และในขณะเดียวกันยังสามารถนำไปพัฒนาการเขียนโปรแกรม PLC ได้ด้วยตนเอง

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิตอลและระบบเลขฐานต่างๆ
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC
 • การกำหนดค่า (configurations) PLC SIEMENS
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ชอฟต์แวร์ TIA PORTAL
 • การเขียนโปรแกรม PLC ด้วยภาษาต่างๆ
 • การใช้งานชุดคำสั่งพื้นฐานต่างๆ (Basic Instruction)
 • การใช้ชุดคำสั่งพิเศษ (Special Instruction)
 • ฝึกเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานชุดจำลองและระบบงานต่างๆ
 •  

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2566 วันที่ 18 ต.ค. - 20 ต.ค. จำนวนที่นั่ง 4 / 30 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ