ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับ Smart Factory 4.0

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:18 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

การใช้งานอุปกรณ์ PLC สำหรับกระบวนการผลิตนั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับสถานประกอบการ จึงทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มีความเข้าใจในเรื่อง PLC อย่างถ่องแท้ และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงนำเอา PLC รุ่น Bosch Rexroth L45 ที่ในตัวอุปกรณ์มีระบบ Open Core Engineering (OCE)มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อง่ายต่อการใข้งานในการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การเขียนโปรแกรมด้วย MathLab การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ตลอดจนการนำไปเชื่อมต่อสั่งการการใช้งานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 3 แกน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อที่อบรม

  • ทำความรู้จักกับระบบอุตสาหกรรม 4.0
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ขอฟต์แวร์ IndraWorks
  • การเขียนโปรแกรม PLC ด้วยกาษาต่าง ๆ ตามมาตรฐานIEC 61131
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ขอฟต์แวร์ MathLab เบื้องต้น
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ขอฟต์แวร์ Visual Basic เบื้องต้น
  • เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบ Open Core Engineering (OCE)
  • ฝึกเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 3 แกน

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ