ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการด้านงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งยังดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อเป็นการส่งเสริมการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

ปรัชญา

“พัฒนาสมรรถนะกำลังคน สู่อุตสาหกรรม 4.0”

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และสมรรถนะกำลังคน รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ให้สามารถแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ให้สามารถแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ทางวิชาการ ภายใต้แนวคิดการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพื่อสร้างความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

“ศูนย์ให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและฝึกอบรมในภูมิภาคตะวันออก”

พันธกิจ

ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

อัตลักษณ์

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

เอกลักษณ์

บริการวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม