ประเภทหลักสูตร หมวดการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 12:06 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หรือ Reliability Engineering มากขึ้นโดยเฉพาะในวงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หรือระบบทางวิศวกรรม แต่เนื่องจากทฤษฎีความน่าเชื่อถือ อาจจะยังใหม่ต่อวงการการบำรุงรักษาของบ้านเรา ดังนั้นการอ้างอิงหรือการค้นคว้าจากตำราหรือเอกสารภาษาไทยยังคงเป็นข้อจำกัด ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและการประยุกตใช้ในงานบำรุงรักษา จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จำเป็นต้องใช้หลักการความน่าเชื่อถือ ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง

หัวข้อในการอบรม

 • หลักการและทฤษฎีด้าน Reliability
 • การจัดเตรียมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ค่า Reliability
 • สถิติในการวิเคราะห์ค่า Reliability
 • การประมาณค่า Reliability จากข้อมูลในอดีตโดยใช้ฟังก์ชันทางสถิติต่างๆ
 • การประมาณค่า MTTF
 • การประมาณค่า Parameter ของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือโดยวิธีกราฟ
 • การวิเคราะห์ Reliability โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สมภพ ตลับแก้ว
รองศาสตราจารย์ อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 10 ต.ค. - 11 ต.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ