ประเภทหลักสูตร หมวดการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรกระบวนการผลิตด้วยหลักการ RAM

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 12:03 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

หลักสูตรนี้จะเป็นการประยุกต์ระบบ RAM (Reliability, Availability and Maintenance)เพื่อปรับปรุงและวางแผนช่วงเวลาการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเกิดสภาพความเสียหายของเครื่องจักร ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร เป็นต้น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (OptimalCost) และการจัดการอะใหล่สำรอง (Spare Parts Management) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบำรุงรักษ1 อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการลงไปได้

หัวข้อในการอบรม

 • แนวคิดทางด้านการบำรุงรักษาจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ นิยามคำศัพท์ ความหมาย อายุการใช้งานของเครื่องจักรและการรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถืออัตราความเสียหาย อายุการใช้งานเฉลี่ย และแบบจำลองทางด้านความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วน
 • การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบวิศวกรรม การเขียนReliability Block Diagram (RBD)
 • การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและระบบในอนาคต
 • หลักการ Life Cycle Cost

รายชื่อทีมวิทยากร

ดร.สมภพ ตลับแก้ว
รองศาสตราจารย์ อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 04 ก.ย. - 04 ก.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ