บริษัท TWI Training & Services Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ.

02 กันยายน 2565
4012 คน
เรียบเรียงโดย author author

บริษัท TWI Training & Services Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ.

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ได้แก่ Mr.Dietmar Kok (TWI Deputy Regional Manager) และ Mr.Satanphop Amsupan (TWI Country Manager) ผู้บริหารจากบริษัท TWI Training & Services Co., Ltd ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ATB -RTCI นายภาณุพันธ์ ศรีสมบูรณ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ และทีมวิศวกรเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมและงานตรวจสอบในพื้นที่อีอีซี ผ่านโครงการ TWI SEWSAP Program เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการยกระดับทักษะให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจประกอบวิชาชพีช่างเชื่อมและผู้ตรวจสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม ATB-RTCI และได้เข้าเยี่ยมชมอาคารโรงประลองทดสอบและควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมเหล็ก (Workshop Experiment and quality control of steel industry building) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

 

ผศ.ดร.กิตติชัย / ข้อมูล

ปารณีย์ / ข่าวและภาพ