ศวอ.มจพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศวอ. มจพ. ครั้งที่ 1/2567

05 เมษายน 2567
3004 คน
เรียบเรียงโดย author author

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ                 ครั้งที่ 1/2567 เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้สอดคล้องกับความต้องการ          ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้เสนอแนวทางการบริหารและดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ในด้านการสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาคตะวันออก และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

          

ปารณีย์ / ข่าวและภาพ

ยุวดี / ข้อมูล