ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

11 ตุลาคม 2566
25736 คน
เรียบเรียงโดย author author

       เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ. เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ โดยมีบุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการจำนวน 27 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงความสำคัญของสำนักงานสีเขียว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง