สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ร่วมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRDK) เข้าร่วมหารือแนวทาง การสนับสนุนให้ช่างเชื่อมไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ.

10 พฤศจิกายน 2566
15947 คน
เรียบเรียงโดย author author

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย นางสาวยุวดี  วิบูลย์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้การต้อนรับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ร่วมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRDK) สังกัดกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยล่ามร่วมกันศึกษาแนวทางการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเชื่อม มีโอกาสไปทำงานเชื่อมที่อู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเชื่อม ที่มีความสนใจสามารถไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีและงานเชื่อมอุตสาหกรรมเหล็ก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566