ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2566

22 พฤศจิกายน 2565
3440 คน
เรียบเรียงโดย author author

ประกาศอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2566

 

           ด้วย อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และ ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 10 ส่วนงาน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566   ซึ่งกำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแลบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 คน

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่เอกสารแนบ

 


เอกสารประกอบเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2566