คณะผู้บริหารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด)

06 กุมภาพันธ์ 2566
4670 คน
เรียบเรียงโดย author author

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี รักษาการผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี พร้อมด้วย (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (2) รองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กปิลานนท์ ศูนย์ปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อุทยาน 
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ 
(7) นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งรอด ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบริหารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Techno Park) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ภายใต้สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำถึงภารกิจหลักในการดำเนินงานและผลงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมา รวมทั้ง ได้พาคณะผู้บริหารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารและห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม