ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบอุตสาหกรรม (Factory I/O)

11 ตุลาคม 2566
26576 คน
เรียบเรียงโดย author author

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบอุตสาหกรรม (Factory I/O) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบอุตสาหกรรม (Factory I/O) และเพื่อไปต่อยอดการเรียนในอนาคต มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 16 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม เป็นประธานกล่าวเปิดและให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย: นายธีรวัฒน์ เรือนหล้า นายปิยะพงศ์ ชินราช และนายวรวุฒิ พิมสิม