มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มาบตาพุด มจพ.

12 กันยายน 2565
4226 คน
เรียบเรียงโดย author author

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มาบตาพุด มจพ.

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าพบ            รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบยานยนต์ EV (Electric Vehicle) และด้านการทดสอบวัสดุเหล็ก ซึ่งทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มีศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์ รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ และการทดสอบวัสดุเหล็กตามมาตรฐานสากล และด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไป และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

          การนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง