ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

25 มกราคม 2566
4489 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

 

ประกาศอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2566

 

           อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิซาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศ ถือปฏิบัติ ดังนี้
           1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไมได้
           2. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นสำคัญ
           3.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb. ac.th/ Student/StudentLogin.aspx และชำระเงิน ได้ที่ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,050.00 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566
           4. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดาวน์โหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th และกรอกเอกสารให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
           5. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th
           6. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อติดตามประกาศ การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ที่ Facebook Page: NAAT KMUTNB
           7. มหาวิทยาลัยจะไม่ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้ที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน
           ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566


สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ได้ที่เอกสารประกอบเรื่อง

 

กิตติพงศ์ : ข่าว


เอกสารประกอบเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566