สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เพชรบูรณ์ เยี่ยมชม ศวอ. มจพ.

11 เมษายน 2567
2779 คน
เรียบเรียงโดย author author

        เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มีศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์ รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ และการทดสอบวัสดุเหล็กตามมาตรฐานสากล และด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไป และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

          การนี้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

 

ชลิดา / ข้อมูล

ปารณีย์ / ข่าวและภาพ