มจพ. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

08 กุมภาพันธ์ 2566
4690 คน
เรียบเรียงโดย author author

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์ ดร.ณชยา จินดาคำ อาจารย์สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วยบุคลากร นายวิษณุ ลัดดาวรากรณ์ นายปิยะพงศ์ ชินราช นายบุญบูรณ์ ศักดากัมปนาท นายกิตติพงศ์  เมฆโหรา และนางสาวมนัสนันท์ มีทรัพย์ทอง ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการวิชาการ “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. และเพื่อให้สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบถึงข้อมูล และหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้นำผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ไปจัดแสดงด้วยและได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างมากผลงานชื่อ ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางม้าลายด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Pedestrian Safety Management System with AI Technology) โดย นายอนุชา สิทธิโชค นายอวิรุทธิ์ ชุมสวัสดิ์ และนายสหรัฐ ใจเมตตา นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาอีกด้วย