มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการโปรแกรมหุ่นยนต์ใช้งานร่วมกับมนุษย์ (COBOT)

27 ตุลาคม 2566
16848 คน
เรียบเรียงโดย author author

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การโปรแกรมหุ่นยนต์ใช้งานร่วมกับมนุษย์ (COBOT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ เช่น การใช้งานชุดคำสั่ง Basic การใช้งาน GRIPPER และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อไปต่อยอดการเรียนในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากร: อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ นายธีรวัฒน์ เรือนหล้า  นายปิยะพงศ์ ชินราช และนายวรวุฒิ พิมสิม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง