ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมหารือทางวิชาการ กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ.

26 กันยายน 2566
26199 คน
เรียบเรียงโดย author author

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบัน             การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายทรงพล ถนอมวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และนายกิตติวิทย์ บุญศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ทั้งนี้ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา สาขาช่างเชื่อมโลหะ ระดับผู้เชี่ยวชาญงานเชื่อม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักศึกษาสาขาวิชางานเชื่อมโลหะ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้ง ได้ให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อวันที่  19 กันยายน 2566  ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง