คณะวิศวกรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.

19 ธันวาคม 2565
4186 คน
เรียบเรียงโดย author author

คณะวิศวกรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ได้แนะนำถึงภารกิจหลักในการดำเนินงานและผลงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมา รวมทั้งได้พาคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในอาคารและห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง