สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดการประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

10 กรกฎาคม 2566
17018 คน
เรียบเรียงโดย author author

           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดการประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC และ ดร.ณิชากร ทองเปลว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (HRD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการสร้างและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี และส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Demand Driven ตามนโยบายของ สกพอ. และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของศูนย์เครือข่าย EEC NETs เพื่อจัดวางแนวทางและแผนงานในระยะ 5 ปี รวมทั้ง การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละศูนย์เครือข่าย จำนวน 12 ศูนย์ ณ โรงแรม เคป ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมและดำเนินงานศูนย์เครือข่าย จำนวน 2 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์สาขาขาดแคลนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาตรฐานงานเชื่อม (EEC Welding Center) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ และศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic Center) โดย                         รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ ได้รายงานผลการดำเนินงานจากช่วงเริ่มปฏิบัติการจนถึงปัจจจุบัน การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                    นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม นางขวัญชนก แพงตุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์แผนและ            งบประมาณ และนางสาวทวินันท์ เรืองสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย