ผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ.

11 กรกฎาคม 2566
21155 คน
เรียบเรียงโดย author author

              เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายณัฐวัฒน์ วงษ์วชิรโชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวปิยเนตร เรนชนะ นักวิชาการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้ง ได้ให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง