ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. จัดอบรมให้กับบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง “หลักสูตรการใช้งานและการวิเคราะห์ปัญหาตัวจับสัญญาณทางด้านยานยนต์”

10 สิงหาคม 2566
25789 คน
เรียบเรียงโดย author author

                เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและการวิเคราะห์ปัญหาตัวจับสัญญาณทางด้านยานยนต์ ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง จำนวน 10 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ศักดิ์ สิทธิชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้เกียรติ           เป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

                  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ทางด้านยานยนต์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ สามารถตรวจวัดสัญญาณ   ทางไฟฟ้า วิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้ารถยนต์และเครื่องยนต์และสามารถใช้งานเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ได้ จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์                   เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง