ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม”

05 กันยายน 2566
26178 คน
เรียบเรียงโดย author author

 

          เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม” ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ หมื่นมี เป็นวิทยากรผู้ทรางคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และมีบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมอบรม 19 คน

          วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงรายการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อย     ของเสีย มลพิษ หรือ สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนดได้ จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง