โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มาบตาพุด มจพ.

30 สิงหาคม 2566
18044 คน
เรียบเรียงโดย author author

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นำโดย พล.ต.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามแผนงานการศึกษา และเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต  ซึ่งทางคณะผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด)  มีศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านยานยนต์สมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีงานเชื่อมและการทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล ในด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม และอาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง