ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม (ATB-RTCI) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากร หลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล และผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล “หลักสูตร Welding Practical Skill 1 (Part 2) – WPS 1”

27 กันยายน 2566
26511 คน
เรียบเรียงโดย author author

                                            เมื่อวันที่ 11-13 และ 18-20 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม ATB-RTCI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Welding Practical Skill 1 (Part 2) – WPS 1” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) วิศวกรการเชื่อมสากล และหลักสูตร International Welding Specialist (IWS) ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล โดยมีอาจารย์วรชัย มั่นศิลป์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และนายปริญญา สุโพธิ์ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติ เป็นผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม

                              วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมจริง โดยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเชื่อมและตัดด้วยแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมทิก การเชื่อมมิกแม้ก การเชื่อมฟลักซ์คอร์ รวมถึงการตัดด้วยพลาสมา โดยหลักสูตร WPS1 มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งาน   การตั้งค่าอุปกรณ์ในการเชื่อมและการตัด การเลือกใช้วัสดุในงานเชื่อมอย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อม และสามารถบอกลักษณะและความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมและตัดจากการลงมือปฏิบัติได้              ตามมาตรฐาน ISO 9606 โดยหลักสูตร WPS1 จัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด)                จังหวัดระยอง ซึ่งผ่านการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรมาตรฐานงานเชื่อมสากล ในระดับ IWE และ IWS ของสถาบันการเชื่อมสากล International Institute of Welding (IIW) ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านการอบรมครบตามเนื้อหาที่กำหนดจะสามารถขอสมัครสอบรับใบวุฒิบัตรสากล International Diploma ในระดับ IWE และ IWS ตามมาตรฐาน ISO 14731 โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้