หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มรภ.สุรินทร์ เยี่ยมชม ศวอ. มจพ.

11 เมษายน 2567
2710 คน
เรียบเรียงโดย author author

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะผู้บริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  นำโดย อาจารย์ ดร.วัจนารัตน์ ควรดี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเห็นว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มีศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือและครุภัณฑ์ รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ และการทดสอบวัสดุเหล็กตามมาตรฐานสากล และด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไป และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

          การนี้ คณะผู้บริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

 

ชลิดา / ข้อมูล

ปารณีย์ / ข่าวและภาพ