ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"

05 กันยายน 2566
27992 คน
เรียบเรียงโดย author author

 

          เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” ณ ห้องอบรม บริษัท โพรเทคท์ โกลฟท์ จำกัด สาขา 00002 เลขที่ 60/138 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรพิน เครือน้ำคำ เป็นวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีบุคลากรจาก บริษัท โพรเทคท์ โกลฟส์ จำกัด สนใจเข้าร่วมอบรม 20 คน

          วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยภายในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย รวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ทราบและตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน    ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานกระจายไปสู่การปฏิบัติภายในส่วนงาน หรือ องค์กรได้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรม บริษัท โพรเทคท์ โลฟส์ จำกัด เลขที่ 60/138        หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง