ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบนิวเมติกส์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

19 ตุลาคม 2566
18208 คน
เรียบเรียงโดย author author

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเขียนระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน และนิวเมติกส์ไฟฟ้าสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อไปต่อยอดการเรียนในอนาคต มีนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดระยอง อาทิ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดป่าประดู่ และวิทยาลัยการอาชีพแกลงให้ความสนใจ จัดฝึกอบรม 2 รุ่นจำนวน  16 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12  และ 17 – 18 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ มีทีมวิทยากร: นายธีรวัฒน์ เรือนหล้า นายปิยะพงศ์ ชินราช และนายวรวุฒิ พิมสิม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง