คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด)

18 กรกฎาคม 2566
20920 คน
เรียบเรียงโดย author author

                           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย                                   ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

                             การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมา     ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม ได้แนะนำถึงภารกิจหลักและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง     ได้พาคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าเยี่ยมชมอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม