ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC และ HMI ขั้นเริ่มต้น (SIEMENS)

05 ตุลาคม 2566
26818 คน
เรียบเรียงโดย author author

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC และ HMI ขั้นเริ่มต้น (SIEMENS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม PLC และHMI ขั้นเริ่มต้น (SIEMENS) และเพื่อไปต่อยอดการเรียนในอนาคต มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การนี้ ได้รับเกียรติจาก           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ มีทีมวิทยากร นายธีรวัฒน์ เรือนหล้า นายปิยะพงศ์ ชินราช และนายวรวุฒิ  พิมสิม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง และอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ ผู้รักษาการผู้ช่วย  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนอีกด้วย