มจพ. จัดบริการวิชาการ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทดสอบสมรรถนะยานยนต์และมลพิษ” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง

21 กรกฎาคม 2566
21040 คน
เรียบเรียงโดย author author

         เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรม         เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทดสอบสมรรถนะยานยนต์และมลพิษ ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ) จังหวัดลำปาง จำนวน 10 คน โดยมี                   รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ สิทธิชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้เกียรติเป็นผู้ช่วยวิทยากร

       วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะยานยนต์  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดขึ้นกับยานยนต์ และมีความเข้าใจในกฎหมาย              การควบคุมมลพิษ และอุปกรณ์การทดสอบอีกด้วย การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง