จัดฝึกอบรมเรื่อง “หลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน”

22 กุมภาพันธ์ 2565
2574 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

จัดฝึกอบรมเรื่อง “หลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน”            

 

         เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “หลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ขั้นพื้นฐาน” ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย      หอวิมานพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวรายงาน และดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวเปิดการอบรม เป็นประธานในพิธีเป็นประธานเปิด - ปิดการฝึกอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสำหรับครูอาจารย์อาชีวศึกษา จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง