มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2565
4110 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พร้อมด้วย ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู-อาจารย์ให้สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการของครู-อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ กำหนดเวลา 3 ปี ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว