ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565”

07 มิถุนายน 2565
200 คน
เรียบเรียงโดย author author

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 3/2565” ระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์ฝึกอบรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำหรับกิจกรรมในวันแรกสำหรับการอบรมโครงการผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ คือดร.วีระ ศรีอริยะกุล  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 ท่าน จากบริษัทต่างๆ 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว